ÖSSZETEVŐK A CÍMKÉN

Veszélyességi osztály és kategóriaRövidítés

Akut toxicitás

Acute Tox.

Bőrmarás

Skin Corr.

Súlyos szemkárosodás

Eye Dam.

Légzőszervi szenziblizáció

Resp. Sens.

Bőrszenzibilizáció

Skin Sens.

Csírasejt-mutagenitás

Muta.

Rákkeltő hatás

Carc.

Reprodukciós toxicitás

Repr.

Célszervi toxicitás (STOT), egyetlen expozíció

STOT SE

Célszervi toxicitás (STOT), ismételt expozíció

STOT RE

Aspirációs veszély

Asp. Tox.

Piktogramok a címkén