ÖSSZETEVŐK A 3. SZAKASZBAN

Veszélyességi osztály és kategóriaKoncentrációs határérték %

Akut toxicitás, 1., 2. és 3. kategória

≥ 0,1

Akut toxicitás, 4. kategória

≥ 1

Bőrmarás/bőrirritáció, 1A., 1B., 1C. és 2. kategória

≥ 1

Szemkárosodás szemirritáció, 1. és 2. kategória

≥ 1

Légzőszervi/bőrszenzibilizáció

≥ 0,1

Csírasejt-mutagenitás, 1A. és 1B. kategória

≥ 0,1

Csírasejt-mutagenitás, 2. kategória

≥ 1

Rákkeltő hatás, 1A., 1B. és 2. kategória

≥ 0,1

Reprodukciós toxicitás, 1A., 1B., 2. kategória és a szoptatásra gyakorolt, valamint a szoptatáson keresztül kifejtett hatás

≥ 0,1

Célszervi toxicitás (STOT), egyszeri expozíció, 1. és 2. kategória

≥ 1

Célszervi toxicitás (STOT), ismétlődő expozíció, 1. és 2. kategória

≥ 1

Aspirációs veszély

≥ 10

A vízi környezetre veszélyes – akut, 1. kategória

≥ 0,1

A vízi környezetre veszélyes – krónikus, 1. kategória

≥ 0,1

A vízi környezetre veszélyes – krónikus, 2., 3. és 4. kategória

≥ 1

Az ózonrétegre veszélyes

≥ 0,1