web page development software

A BIZTONSÁGI ADATLAP TÖRTÉNETE

Szakács Péter, a Chemical Hazard Communication Society Tagja
2016. szeptember 29.

FIGYELMEZTETÉS: AZ ILLUSZTRÁCIÓKÉNT BEMUTATOTT ADATLAPOK SZÖVEGEZÉSE NEM FELTÉTLENÜL MEGFELELŐ!

Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet.

A dolgok kezdetén, mindennek az elején, mikor még semmi se volt, se ember, se állat, se növény, se ég, se föld, semmi, semmi, de semmi, csak az Isten volt, és úgy hívták, hogy: Nzamé. És három Nzamé volt: Nzamé, Mebere és Nkva. Kezdetben teremtette Nzamé az eget és a földet. Az eget magának tartotta fenn. A földre pedig rálehelt, és lehelete nyomán megszületett a szárazföld és a víz, mindkettő a maga helyén. Nzamé mindent megteremtett: az eget, a napot, a holdat, a csillagokat, az állatokat, a növényeket, mindent, mindent. És amikor befejezte mindazt, amit ma is magunk körül látunk, magához hívta Meberét és Nkvát, és megmutatta nékik a művét.

Nzamé még jobbat akart, és egy élőlényt teremtett, s ez az élőlény nagyon hasonlított mind a hármukra: egyikük az erőt, másikuk a hatalmat, s a harmadikuk a szépséget adta néki. S aztán így szóltak mind a hárman:

- Tiéd lesz a föld, és te leszel a feje mindennek, ami csak van. Tiéd lesz az élet, mint ahogy a miénk is, minden a te parancsodat követi majd. Te leszel az Úr!

Nzamé, Mebere és Nkva visszatértek hazájukba, az égbe, az új teremtmény pedig egymaga maradt idelent. És minden engedelmeskedett neki.

(Afrikai teremtéstörténet, részlet, Radnóti Miklós fordítása)

ÉS AZ EMBER MEGTEREMTETTE A BIZTONSÁGI ADATLAPOT

KEZDETBEN VALA A 15 PONTOS ADATLAP

Magyarországon 1997-től vezetik be a modern biztonsági adatlap fogalmát a 233/1996. (XII. 26.) Kormányrendelettel és pontos tartalmi követelményeit 4/1997. (II. 21.) NM rendelettel (NM = Népjóléti Miniszter). A rendelet 1997. február 24. napjától lépett életbe.

A biztonsági adatlapokra vonatkozó tartalmi követelmények a következők:

 • A kiállítás kelte:

  1. Vegyi anyag neve:

  Gyártó cég:

  Forgalmazó cég:

  Importáló cég:

  2. Összetétel

  hatóanyag: %

  egyéb veszélyes szennyezőanyag: %

  3. Veszélyesség szerinti besorolás

  4. Elsősegélynyújtás

  5. Tűzveszélyesség

  6. Óvintézkedés baleset esetén

  7. Kezelés és tárolás

  8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

  9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

  10. Stabilitás és reakciókészség

  11. Toxikológiai adatok

  12. Ökotoxicitás

  13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

  14. Szállításra vonatkozó előírások (a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerinti osztály,

  sorszám, betű szerinti besorolás és megnevezés, amennyiben alkalmazható):

  15. Egyéb

  Dátum: ………………………………………………

  P. H.

  ………………………………………………

  cégszerű aláírás

  BIZTONSÁGI ADATLAP (régi veszélyes anyag bejelentéséhez/törzskönyvezendő anyaghoz)
  1997. február 24-től
 • A kiállítás kelte:

  1. Készítmény neve:

  Gyártó cég neve:

  cím, telefon, fax:

  Forgalmazó cég neve:

  cím, telefon, fax:

  Importáló cég neve:

  cím, telefon, fax:

  2. Összetétel*

  Veszélyes anyagok: %

  %

  %

  %

  3. Veszélyesség szerinti besorolás

  4. Elsősegélynyújtás

  5. Egyéb


  Dátum: ………………………………………………


  P. H.

  ………………………………………………


  cégszerű aláírás

  BIZTONSÁGI ADATLAP (nagyon mérgező, mérgező, maró vagy rákkeltő hatású készítmény bejelentéséhez)
  1997. február 24-től
 • A kiállítás kelte:

  1. A készítmény neve:

  Gyártó cég neve:

  cím, telefon, fax:

  Forgalmazó cég neve:

  cím, telefon, fax:

  Importáló cég neve:

  cím, telefon, fax:

  2. Összetétel*

  Veszélyes anyagok: %

  %

  %

  %

  3. Veszélyesség szerinti besorolás

  4. Elsősegélynyújtás

  5. Tűzveszélyesség

  6. Óvintézkedés baleset esetén

  7. Kezelés és tárolás

  8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

  9. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

  10. Egyéb


  Dátum: ………………………………………………


  P. H.

  ………………………………………………


  cégszerű aláírás

   BIZTONSÁGI ADATLAP (foglalkozásszerűen felhasznált készítményhez)
  1997. február 24-től

MIRŐL ISMERHETŐK FEL EZEK AZ ADATLAPOK?

 1. Nincs 16 pontjuk, illetve -- modern szóhasználattal élve -- szakaszuk.
 2. Az összetétel a 2. pontban, az osztályozás a 3. pontban található.
 3. A címkézési elemek esetleg az utolsó pontban fellelhetők, de nem mindegyiken.

ILYEN VOLT AZ ÉN ELSŐ ADATLAPOM IS

1997 márciusában PVC keverékhez készítettm az első biztonsági adatlapot. 

Most már az (EU) 2015/830 - aktuális - rendelet szerinti adatlapokat készítjük!

ÉS LŐN AZ ADATLAP 16 PONTOS

Az Európai Gazdasági Közösség - amelyhez annyira szerettünk volna mi is tartozni - 1991-ben adja ki a biztonsági adatlapok tartalmára vonatkozó iránymutatását (91/155/EGK).  Ezeket az elveket 4/1997. NM rendeletbe 1997 októberétől építették be.

A MODERN KOR

2000-ben megjelent a kémiai biztonsági törvény. (Azoknak, akik nem tudják: 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról.) A törvény végrehajtására az Egészségügyi miniszter rendeletet adott ki: az azóta híressé vált 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletet.

A rendelet biztonsági adatlapokra vonatkozó része - mely azonos volt az előző rendeletben szabályozottal - 2001. január 1-től egészen a REACH hatályba lépéséig, 2007. június 1-ig volt hatályban. Néhány helyen még most is találkozni ilyen típusú adatlapokkal, melynek jogszabályi hivatkozása vagy az említett 44/2000. rendelet, vagy a megfelelő Európai Irányelv (91/155/EGK).

MIRŐL ISMERHETŐ FEL?

 1. Vonatkozó jogszabály lehet a 44/2000. EüM rendelet, vagy, ha rossz a fordítás, akkor a 91/155/EGK irányelv is.
 2. Az összetétel a 2. pontban van.
 3. Az osztályozás - vagy ahogy ezt annak idején mondtuk, a besorolás - a 3. pontban van.
 4. A címkézési elemeket a 15. pontban találjuk

HASZNÁLHATÓ

2008. július 1-ig

ILYEN ADATLAP MÁR NEM LEHET, CSAK AZ ARCHÍVUMBAN!

ÉLET A REACH UTÁN

A REACH - az 1907/2006/EK rendelet - 2006-ban jelent meg és a különböző részeinek más és más hatálybalépési időpontot adtak meg. Ezek közül a leghamarabb a biztonsági adatlapokra vonatkozó IV. cikk előírásai léptek hatályba, 2007. június 1-én. 

A biztonsági adatlapok tartalmát a REACH második melléklete szabályozta. Ennek a nagy újítása az volt, hogy az irányelvhez képest megfordította a 2. és a 3. pont sorrendjét. ("Fontos változás!" Ez arra volt jó, hogy az addigi adatlapokon kelljen valamit változtatni.) A címkézésre vonatkozó előírások még egyelőre maradtak a 15. pontban, azt nem módosították.

A kémiai biztonsági törvény értelmében a

biztonsági adatlap: a veszélyes anyag, illetve a veszélyes készítmény azonosítására, veszélyességére, kezelésére, tárolására, szállítására, a hulladékkezelésre, valamint az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeire vonatkozó dokumentum;

A REACH hatálybalépését követően a kémiai biztonsági törvény vonatkozó részét is megváltoztatta a 2008. évi XXVIII. törvény 8. §-a 2008. július. 1-től.:

biztonsági adatlap: a REACH 31. cikkében foglaltaknak megfelelően összeállított, magyar nyelvű dokumentum;

MIRŐL ISMERHETŐ FEL?

 1. A vonatkozó jogszabály az 1907/2006/EK rendelet
 2. A 2. pontban az osztályozás található és
 3. A 3. pontban van sz összetétel.
 4. A címkézési elemeket a 15. pontban találjuk még
 5. Feltüntett vonatkozó jogszabály az 1907/2006/EK rendelet.

HASZNÁLHATÓ

2010. december 1-ig

ILYEN ADATLAPOT SE MUTASSUNK ELLENŐRNEK!

A fenti képek nem internetről vadászott illusztrációk! 

Egy több telephelyes nagy cégnél találtam átvilágítás során, mint aktuálisan is használt adatlapokat. Szerencsére én találtam és nem a hatósági ellenőr -- utóbbi a beszállítónak sokba került volna.

A GHS HATÁSÁRA

A GHS célja az, hogy globalizálja a veszélyek osztályozását és ezek kommunikációját (címkék, biztonsági adatlapok). Ezzel a fejletlen országoknak is biztosítson egy "mankó", hogy ott is megteremtődjön a kémiai biztonság. Ez azzal járt együtt, hogy azok a helyek, ahol ez már magas szinten működött (Európa, Ausztrália, Kanada) ott az egészet újra kellett hangolni. Át kell alakítani az osztályozást, új osztályok, új veszélyek, új piktogramok, új veszélyt jelző mondatok (H-mondatok) és új az óvintézkedés leírása (P-mondatok) is. Természetesen ez az átmenet nem egyik napról a másikra történik, Európában erre öt évet szántak, amit megtoldottak még 2 évvvel azokra termékekre, amelyek már kikerültek a gyártótól és a forgalmazási lánc valamilyen szintjén álltak. (Részletesen lásd a 1272/2008/EK rendeletben.)

Az ECOSOC GHS albizottságában úgy gondolták, hogy a címkézési előírások annyira fontosak egy biztonsági adatlapon, hogy azt közvetlenül az osztályozás mögé kell tenni és nem az adatlap vége felé, ahogy nálunk régen volt. EZért újra változik az adatlapokra vonatkozó előírás, a 15. pontból a címkézés előrekerül a 2.2. pontba. (A 2.1 az osztályozásé.) Ezt a módosítást a 453/2010/EU rendelet hozza, mely rendelet a REACH II. mellékletét átírja két külön változatban: az elsőt 2010-től kell alkalmazni a másodikat pedig 2015-től. Természetesen hamarabb is alkalmazható volt a második változat, azzal a megkötéssel, hogy a CLP osztályozások mellett tartalmazta az összetevők régi osztályozását is.

A 453/2010 I. melléklete szerint készült adatlap

Jellmzői:

 • a termék (anyag vagy keverék) DPD szerint osztályozott és címkézett;
 • az összetevők tartalmazzák a DPD és a CLP szerinti osztályozásokat is.

MIRŐL ISMERHETŐ FEL?

 1. Már nem pontokra, hanem szakaszokra tagolódik az adatlap
 2. A 2. szakaszban két alpont: 2.1 osztályozás és 2.2. címkézés
 3. Az osztályozás és a címkézés a (régi) DPD szerinti (R- és S-mondatok, narancssárga piktogramok)
 4. A 3. szakaszban vagy azt látjuk, hogy "3.1 Anyagok" vagy azt, hogy "3.2 Keverékek"
 5. A 3. szakaszban az összetevők CLP és DPD szerinti osztályozása is szerepel (Ez fontos!!)
  Régebbi kiadásoknál (2010-2012 között), ha még egyes összetevők CLP osztályozása hiányzott, akkor azok a mezők maradhattak üresen is. Ez a változat most már nem jó!
 6. Feltüntett vonatkozó jogszabály az 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendeletek. (Ez utóbbi hivatkozás néha lemarad.)

HASZNÁLHATÓ:

Anyagokra :

 • anyaggyártóknál 2010. december 1-ig
 • anyagforgalmazóknál, felhasználóknál: 2012. december 1-ig

Keverékekre:

 • keverékkészítőknél 2015. június 30-ig
 • keverékforgalmazóknál, felhasználóknál: 2017. június 30-ig

KEVERÉKEKRE MÉG LEHET ILYEN ADATLAP A FELHASZNÁLÓKNÁL

A 453/2010 II. melléklete szerint készült adatlap

Jellmzői:

 • a termék (anyag vagy keverék) CLP szerint osztályozott és címkézett;
 • az összetevők tartalmazzák a DPD és a CLP szerinti osztályozásokat is.

MIRŐL ISMERHETŐ FEL?

 1. Már nem pontokra, hanem szakaszokra tagolódik az adatlap
 2. A 2. szakaszban két alpont: 2.1 osztályozás és 2.2. címkézés
 3. Az osztályozás CLP szerint és a (régi) DPD szerint (R- és S-mondatok, narancssárga piktogramok) is.
 4. A címkézés kizárólag CLP szerint (H-és P-mondatok, piros- vagy fekete keretes piktogramok)
 5. A 3. szakaszban vagy azt látjuk, hogy "3.1 Anyagok" vagy azt, hogy "3.2 Keverékek"
 6. A 3. szakaszban az összetevők CLP és DPD szerinti osztályozása is szerepel (Ez fontos!!) 
 7. Feltüntetett vonatkozó jogszabály az 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendeletek. (Ez utóbbi hivatkozás néha lemarad.)

HASZNÁLHATÓ:

az adatlap soron következő felülvizsgálatáig

ILYEN ADATLAPOT MUTATHATUNK AZ ELLENŐRNEK

AZ UTOLSÓ CSAVAR

Mielőtt kötelező lett volna használni a 453/2010/EU rendelet második mellékletét, immárom DPD osztályozás nélkül, ez hatályát vesztette és jött az EU 2015/830 rendelet.

Volt vele néhány gond

Brüsszelben más team fordította magyarra, mint a 453-ast. Ezek a hölgyek/urak agyilag nem jutottak odáig, hogy összenézzék a 453-as előző fordításával, és azt a kb. 12 mondatot cserélték volna ki, hanem jóformán átírták magyarul az egészet. Átírták az adatlap kötelező szakaszcímeit is! Ezek közül az eredeti angolban csak egy változott, a magyarban meg majdnem mindegyik. Készítettünk egy összehasonlítást a 453 II. melléklete és a 830-as rendelet között, ez elérhető itt. (A honi illetékes hatóság figyelmét én hívtam fel erre az anomáliára.)

A rendelet 2015. május 29-én jelent meg a Hivatalos Lapban és 2015. június 1-től (2 nap múlva) ezt kellett használni.

A fordítási hibákat megpróbálták kijavítani és megjelent egy helyesbítés 2015. november 13-án (öt és fél hónap eltetével). A helyesbített szöveg elérhető itt. Sajnos, néhányan az ellenőrző hatóságoktól a mai napig sem ismerik ennek a módosításnak a tartalmát és még mindig az eredeti kiadás szerinti mondatok pontos - szó szerinti - szövegeit keresik az adatlapokon. NE HAGYJUK MAGUNKAT MEGVEZETNI!


MIRŐL ISMERHETŐ FEL?

 1. Már nem pontokra, hanem szakaszokra tagolódik az adatlap
 2. A 2. szakaszban két alpont: 2.1 osztályozás és 2.2. címkézés
 3. Az osztályozás kizárólag CLP szerint
 4. A címkézés kizárólag CLP szerint (H-és P-mondatok, piros- vagy feketekretes piktogramok)
 5. A 3. szakaszban vagy azt látjuk, hogy "3.1 Anyagok" vagy azt, hogy "3.2 Keverékek"
 6. A 3. szakaszban az összetevők kizárólag CLP szerint osztályozottak (Ez fontos!!) 
 7. Feltüntett vonatkozó jogszabály az 1907/2006/EK és a (EU) 2015/830 rendeletek. (Ez utóbbi hivatkozás néha lemarad.)


HASZNÁLHATÓ:

az adatlap soron következő felülvizsgálatáig

BIZTONSÁGI ADATLAPOK KÉSZÍTÉSE

Bízza profikra az adatlapok készítését és nem fáj többet a feje!
Akár 2 óra alatt is elkészülhet a biztonsági adatlap!

Kapcsolódó bejegyzések

A biztonsági adatlap tartalma

A biztonsági adatlap 16 szakaszból álló dokumentum. Ezen szakaszaszok tartalmát közérthetően összefoglaljuk a nem szakemberek számára.

A biztonsági adatlap tartalma szakmai szemmel

Ha cégként vásároljuk meg a vegyi terméket, akkor kérjünk adatlapot. A cégünk szakemberei az adatlap megfelelő szakaszaiból meghatározzák majd a munkavégzés biztonságos feltételeit.

BARÁTAINAK IS JÓL JÖHET!

CÍMÜNK
6724 SZEGED
Pulz u. 46b. 202.

ELÉRHETŐSÉGEK
Email: info@toxichem.hu
Tel.: +36 (30) 999 77 82