website creation software

CÍMKÉZÉSRŐL MINDENKINEK

Ismerje meg a címkéket!

CÍMKÉZÉSRŐL MINDENKINEK!

Már a boltok polcain is megjelentek új típusú címkékkel ellátott vegyiáruk. Ezt a címkézést az Európai Unió 1272/2008-as rendelete írta elő, és anyagok esetében 2010. december 1-je, különböző veszélyes anyagokból álló keverékeknél 2015. június 1-től kötelező használni.

A gyártók az átállásra történő felkészülésük során egyre több termék esetében folyamodnak az új rendelet szerinti címkézéshez. A laboratóriumokba a különböző vegyi anyagok az új címkékkel érkeznek.

A címkéken - az elmúlt majdnem 50 év során megszokott piktogramok és mondatok helyett - új piktogramok jelentek meg. Változtak a veszélyre figyelmeztető, és az óvintézkedésre vonatkozó mondatok is.

Ezen a honlapon ezek értelmezéséhez kívánunk segítséget nyújtani. Amennyiben a címkék értelmezésével kapcsolatban további kérdése van, keressen minket.


Szakács Péter

1996 óta a kémiai biztonság szolgálatában

A CÍMKÉK FELÉPÍTÉSE

minták az ECHA útmutatójából

CLP-KÁRTYA

A GHS/CLP-kártya eredeti kiadását a német Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Baua, Szövetségi Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Intézet) dolgozta ki, és weboldalukról érhető  el.

A PIKTOGRAMOK JELENTÉSE

GHS 01 (bomba)

Robbanóanyagok. Tűz, hő, ütés vagy súrlódás hatására felrobbanhat.

- Kerülje a gyújtóforrásokat (láng, szikra, hő).
- Kezelje megfelelő óvatossággal, megfelelő távolságról.
- Viseljen védőeszközöket.

GHS 02 (láng)

Tűzveszélyes anyagok. Láng, szikra, hő hatására meggyulladnak. Egyes anyagok víz hatására tűzveszélyes gázokat fejlesztenek

- Kerülje a gyújtóforrásokat (láng, szikra, hő).
- Kezelje megfelelő óvatossággal
- Viseljen védőeszközöket.

GHS 03 (láng kör felett)

Oxidáló anyagok. Levegő hiányában is fenntartják az égést. Éghető anyagokat meggyújthatnak. Fokozzák a tüzet.

- Kerülje a gyújtóforrásokat (láng, szikra, hő).
- Kezelje megfelelő óvatossággal
- Viseljen védőeszközöket

GHS 04 (gázpalack)

Nyomás alatt levő gázok. A kiengedett gáz fagyási sérülést okozhat. A palack hő hatására felrobbanhat

- Ne tegye ki hő hatásának, ne dobja tűzbe, még üres állapotban sem
- Kerülje az érintkezését a bőrrel, a szemmel

GHS 05 (maró)

Maró anyagok. A bőrön súlyos égési sérüléseket, a súlyos szemkárosodást (vakságot) okoznak. Fémkorróziót okoz.

- Kerülje az érintkezését a bőrrel, a szemmel.
- A gőzöket ne lélegezze be.
- Viseljen védőeszközöket.
- Tartsa távol a fémektől.

GHS 06 (halálfej)

Mérgező anyagok. Nagyon kis mennyiségben, rövid idő alatt is életveszélyes hatásuk van.

- Ne vegye a szájába, ne nyelje le.
- Kerülje az érintkezését a bőrrel, a szemmel.
- Kerülje a por, a gáz, vagy a gőzök belégzését.

GHS 07 (felkiáltójel)

Irritációt, vagy enyhe mérgezést okozhatnak.

- Kerülje az érintkezését a bőrrel, a szemmel.
- Ne engedje csatornába kerülni.

Károsíthatja az ózonréteget.
- Ne engedje a környezetbe kerülni

GHS 08 (egészségi veszély)
a.k.a. "pókember"

Súlyos, hosszan tartó egészség-károsodást okoznak rövid, vagy hosszú idejű behatás során.

- Ne vegye a szájába, ne nyelje le.
- Kerülje az érintkezését a bőrrel, a szemmel.
- Kerülje a por, a gáz, vagy a gőzök belégzését.

GHS 09 (környezet)

Mérgező a vízi élőlényekre, hosszan tartó károsodást okozhat.

- Ne engedje a környezetbe kerülni.
- Ne engedje csatornába, álló- és folyóvizekbe.

A CÍMKÉN SZEREPLŐ MONDATOK

FIGYELMEZTETÉSEK

H200 Instabil robbanóanyagok.
H201 Robbanóanyag; teljes tömeg felrobbanásának veszélye.
H202 Robbanóanyag; kivetés súlyos veszélye.
H203 Robbanóanyag; tűz, robbanás vagy kivetés veszélye.
H204 Tűz vagy kivetés veszélye.
H205 Tűz hatására a teljes tömeg felrobbanhat.
H220 Rendkívül tűzveszélyes gáz.
H221 Tűzveszélyes gáz.
H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
H223 Tűzveszélyes aeroszol.
H224 Rendkívül tűzveszélyes folyadék és gőz.
H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H228 Tűzveszélyes szilárd anyag.
H240 Hő hatására robbanhat.
H241 Hő hatására meggyulladhat vagy robbanhat.
H242 Hő hatására meggyulladhat.
H250 Levegővel érintkezve önmagától meggyullad.
H251 Önmelegedő: meggyulladhat.
H252 Nagy mennyiségben önmelegedő; meggyulladhat.
H260 Vízzel érintkezve öngyulladásra hajlamos tűzveszélyes gázokat bocsát ki.
H261 Vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat bocsát ki.
H270 Tüzet okozhat vagy fokozhatja a tűz intenzitását, oxidáló hatású.
H271 Tüzet vagy robbanást okozhat; erősen oxidáló hatású.
H272 Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású.
H280 Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.
H281 Mélyhűtött gázt tartalmaz; fagymarást vagy sérülést okozhat.
H300 Lenyelve halálos.
H301 Lenyelve mérgező.
H302 Lenyelve ártalmas.
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H310 Bőrrel érintkezve halálos.
H311 Bőrrel érintkezve mérgező.
H312 Bőrrel érintkezve ártalmas.
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H315 Bőrirritáló hatású.
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H330 Belélegezve halálos.
H331 Belélegezve mérgező.
H332 Belélegezve ártalmas.
H334 Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat.
H335 Légúti irritációt okozhat.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H340 Genetikai károsodást okozhat .
H341 Feltehetően genetikai károsodást okoz .
H350 Rákot okozhat .
H351 Feltehetően rákot okoz .
H360 Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket.
H361 Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket.
H362 A szoptatott gyermeket károsíthatja.
H370 Károsítja a szerveket.
H371 Károsíthatja a szerveket.
H372 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén.
H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén. 
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H413 Hosszan tartó ártalmas hatást gyakorolhat a vízi élővilágra. 

ÓVINTÉZKEDÉSEK

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat.
P201 Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat. 
P202 Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette.
P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. 
P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
P220 Ruhától/…/éghető anyagtól távol tartandó/tárolandó. 
P221 Minden óvintézkedést meg kell tenni, hogy ne keveredjen éghető anyagokkal.
P222 Nem érintkezhet levegővel.
P223 Vízzel semmilyen formában nem érintkezhet, ellenkező esetben heves reakció és belobbanás fordulhat elő.
P230 …-val/-vel nedvesítve tartandó. 
P231 Inert gázban használandó.
P231 + P232 Inert gázban használandó. Nedvességtől védendő.
P232 Nedvességtől védendő.
P233 Az edény szorosan lezárva tartandó.
P234 Az eredeti edényben tartandó.
P235 Hűvös helyen tartandó.
P240 A tárolóedényt és a fogadóedényt le kell földelni/át kell kötni. 
P241 Robbanásbiztos elektromos/ szellőztető/világító/…/berendezés használandó.
P242
Szikramentes eszközök használandók.
P243 Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni.
P244 A nyomáscsökkentő szelepeket zsírtól és olajtól mentesen kell tartani.
P250 Tilos csiszolásnak / ütésnek/…/súrlódásnak kitenni. 
P251 Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P260 A por/füst/ gáz/ köd/ gőzök/permet belélegzése tilos. 
P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.
P263 A terhesség/szoptatás alatt kerülni kell az anyaggal való érintkezést.
P264 A használatot követően a(z) … -t alaposan meg kell mosni.
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. 
P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
P272 Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről.
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280 Védőkesztyű/ védőruha/ szemvédő/ arcvédő használata kötelező. 
P281 Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező.
P282 Hidegszigetelő kesztyű/arcvédő/szemvédő használata kötelező.
P283 Tűz-/lángálló/-késleltető ruházat viselése kötelező.
P284 Légzésvédelem használata kötelező.
P285 Nem megfelelő szellőzés esetén légzésvédelem kötelező.
P301 LENYELÉS ESETÉN:
P302 HA BŐRRE KERÜL:
P304 BELÉLEGZÉS ESETÉN:
P305 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:
P306 HA RUHÁRA KERÜL:
P307 Expozíció esetén:
P308 Expozíció vagy annak gyanúja esetén:
P309 Expozíció vagy rosszullét esetén:
P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P311 Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. 
P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.  

P313 Orvosi ellátást kell kérni.
P314 Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni.
P315 Azonnal orvosi ellátást kell kérni.
P320 Sürgős szakellátás szükséges (lásd … a címkén).
P321 Szakellátás (lásd … a címkén).
P322 Különleges intézkedések (lásd … a címkén).
P330 A szájat ki kell öblíteni.
P331 TILOS hánytatni.
P332 Bőrirritáció esetén:
P333 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén:
P334 Hideg vízzel/nedves kötéssel kell hűteni.
P335 A bőrre lazán tapadó szemcséket óvatosan le kell kefélni.
P337 Ha a szemirritáció nem múlik el:
P338 Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P340 Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P341 Légzési nehézségek esetén az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P342 Légzési problémák esetén:
P350 Óvatos lemosás bő szappanos vízzel.
P351 Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül.
P352 Lemosás bő szappanos vízzel.
P353 A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
P360 A ruhák levetése előtt a szennyezett ruházatot és a bőrt bő vízzel azonnal le kell öblíteni.
P361 Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni.
P362 A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
P363 A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni.
P370 Tűz esetén:
P371 Nagyobb tűz és nagy mennyiség esetén:
P371 + P380 + P375 Nagyobb tűz és nagy mennyiség esetén: Ki kell üríteni a területet. A tűz oltását robbanásveszély miatt távolból kell végezni.
P372 Tűz esetén robbanásveszély.
P373 TILOS a tűz oltása, ha az robbanóanyagra átterjedt.
P374 Tűzoltás megfelelő távolságból a szokásos óvintézkedések betartásával.
P375 A tűz oltását robbanásveszély miatt távolból kell végezni.
P376 Meg kell szüntetni a szivárgást, ha ez biztonságosan megtehető.
P377 Égő szivárgó gáz: Csak akkor szabad a tüzet oltani, ha a szivárgás biztonságosan megszüntethető.
P378 Az oltáshoz … használandó.
P380 A területet ki kell üríteni.
P381 Meg kell szüntetni az összes gyújtóforrást, ha ez biztonságosan megtehető.
P390 A kiömlött anyagot fel kell itatni a körülvevő anyagok károsodásának megelőzése érdekében.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P401 Tárolás: … .
P402 Száraz helyen tárolandó.
P403 Jól szellőző helyen tárolandó.
P404 Zárt edényben tárolandó.
P405 Elzárva tárolandó.
P406 Saválló/saválló bélésű … edényben tárolandó.
P407 A rakatok/raklapok között térközt kell hagyni.
P410 Napfénytől védendő.
P411 A tárolási hőmérséklet legfeljebb … °C/…°F lehet.
P412 Nem érheti 50°C/122°F hőmérsékletet meghaladó hő.
P413 A … kg/… lb tömeget meghaladó ömlesztett anyag tárolási hőmérséklete legfeljebb legfeljebb … °C/…°F lehet.
P420 Más anyagoktól távol tárolandó.
P422 Tartalma … -ban/-ben tárolandó.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: … 

BARÁTAINAK IS JÓL JÖHET!

CÍMÜNK
6724 SZEGED
Pulz u. 46b. 202.

ELÉRHETŐSÉGEK
Email: info@toxichem.hu
Tel.: +36 (30) 999 77 82