web page creator

A BIZTONSÁGI ADATLAPOK TARTALMA

Szakács Péter, a Chemical Hazard Communication Society Tagja
2015. június 19.

A biztonsági adatlap 16 szakaszból álló dokumentum:

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 

 • Itt találjuk a termékazonosítót, az azonosított, illetve az ellenjavallt felhasználásokat, a szállító adatait, és a sürgősségi telefonszámot

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása 

 • Ez tartalmazza az anyag vagy keverék besorolását, a címkézési elemeket és az egyéb veszélyeket. Itt találunk információt a termék PBT vagy vPvB veszélyeiről is.
 • A termék azokkal a veszélyekkel bír, amelyeket ebben a szakaszban tüntettek fel. Minden esetben KIZÁRÓLAG az itt feltüntetett veszélyeket kell figyelemebe venni.
 • Egy termék csak akkor rákkeltő vagy mutagén - és a 26/2000 EüM-SzCsM rendelet szerint kell eljárni - ha itt szerepel a H350 vagy a H340 es mondat!

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 

 • Amint a cím is utal rá, itt az összetevők és azok hozzávetőleges koncentrációit találjuk. Minden összetevő esetében ott lesznek az azonosító számai (EC-, CAS-, REACH regisztrációs szám) és a veszélyei. Ezek a veszélyek nem minden esetben köszönnek vissza a termék osztályozásában, ezért soha ne ezeket a veszélyeket vegyük figyelembe!

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések 

 • Ha baleset történt, akkor ezt kell megnézni, mert itt lesznek az  elsősegély-nyújtási intézkedések, a legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások és itt lesz az is, ha azonnali orvosi ellátás szükséges.

5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések 

 • Milyen oltóanyagot használjunk, milyen különleges társuló különleges veszélyekre lehet számítani és mit javasoljunk a tűzoltóknak, ha a helyszínre értek.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén 

 • Ha elszabadult a pokol, és ezerfelé ömlik az anyagunk, akkor itt kell megnéznünk, hogy milyen személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások, illetve környezetvédelmi óvintézkedések szükségesek. Itt lesz az is, hogy milyen területi elhatárolást és milyen szennyezésmentesítés módszereket és anyagokat használjunk.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 

 • Ebben a szakaszban lesz minden, ami a biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedéseket és a biztonságos tárolás feltételeit érinti.  Ha valamivel nem tárolhatjuk együtt anyagunkat, akkor azt is itt találjuk.

8. SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem 

 • Munkahelyeken ez lesz a leggyakrabban használt szakasz. Itt látjuk, hogy a dolgozóknak milyen feltételeket kell biztosítani, ideértve a légtér koncentrációs méréseket, a biológiai monitorvizsgálatokat is. Ezek az ún. ellenőrzési paraméterek.
 • Az egyéni védőeszközökről is itt találunk meg mindent, de amit ide leírtak, az csupán javaslat, ezt a munkakörülmények mindig felülbírálhatják.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 

 • Itt az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információkat találjuk.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 

 • Ebben a szakaszban lesznek a komoly összeférhetetlenségek, a veszélyes reakciók és azok a körülmények, amelyeket minden esetben el kell kerülni. Számos veszélyes bomlástermékről is találunk itt információt.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok 

 • Orvosoknak, toxikológusoknak hasznos információk, normál esetben a dolgozóknak erre nincs szükségük. Hosszú oldalakon keresztül találunk majd az összetevőkről szóló olyan adatokat, amelyek patkányokon, nyulakon tengerimalacokon stb. végzett vizsgálatok eredményei.

12. SZAKASZ: Ökológiai adatok 

 • Itt lesz minden, ami az anyag környezeti hatásaira vonatkozik, hasonlóan elvont formában, mint  az előző szakaszban. Szakembereknek való rész.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 

 • Ha az anyagunk, vagy a csomagolása hulladékká válik, akkor azzal mit kell kezdeni? Ez a szakasz ad iránymutatást ilyen tekintetben. Elsősorban az olvasgassa, akinek feladata a hulladék-kódok meghatározása egy vállalkozásnál. 

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk 

 • Nagyon elvont információk a halandók számára. Ebből csak a veszélyes áru szállításával foglalkozó szakemberek értik majd meg, hogy mit írtak oda (UN-szám, helyes szállítási megnevezés, szállítási veszélyességi osztály(ok), csomagolási csoport).
 • A termék le- és felrakásánál figyelembe veendő óvintézkedéseket azonban érdemes áttekinteni.

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk 

 • Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok 

16. SZAKASZ: Egyéb információk

 • Minden, ami a fenti 15 szakaszban nem fért el. Itt lesznek a használt rövidítések magyarázatai, az összes H-mondat, ami az adatlapon valahol szerepelt, stb. Ha valamit az előző részekben nem értünk, akkor nézzük meg itt, hátha megmagyarázzák

Kapcsolódó bejegyzések

A biztonsági adatlap tartalma szakmai szemmel

Ha cégként vásároljuk meg a vegyi terméket, akkor kérjünk adatlapot. A cégünk szakemberei az adatlap megfelelő szakaszaiból meghatározzák majd a munkavégzés biztonságos feltételeit.

BIZTONSÁGI ADATLAPOK KÉSZÍTÉSE

Bízza profikra az adatlapok készítését és nem fáj többet a feje!
Akár 2 óra alatt is elkészülhet a biztonsági adatlap!

BARÁTAINAK IS JÓL JÖHET!

CÍMÜNK
6724 SZEGED
Pulz u. 46b. 202.

ELÉRHETŐSÉGEK
Email: info@toxichem.hu
Tel.: +36 (30) 999 77 82