website maker

A BIZTONSÁGI ADATLAP

Szakács Péter, a Chemical Hazard Communication Society Tagja
2015. június 12.

A biztonsági adatlapok (Safety Data Sheets, SDS) az információtovábbítás hatékony eszköze a szállítói láncban, amely az 1907/2006/EK rendelet (REACH) rendszerének szerves részét képezi. A biztonsági adatlap 16 szakaszból álló formátumot követ, amely nemzetközi szinten került megállapításra.


A REACH-rendelet biztonsági adatlapokra vonatkozó eredeti követelményei további átdolgozásra kerültek a globálisan harmonizált rendszer (GHS) biztonsági adatlapjaira vonatkozó szabályok, valamint a GHS egyéb, az 1272/2008/EK rendelet (CLP) által, a REACH-rendelet II. mellékletének aktualizálásán keresztül bevezetett elemeinek az uniós jogszabályokba történő átültetésének figyelembe vétele céljából.


A biztonsági adatlap az anyagokkal és a keverékekkel kapcsolatos megfelelő biztonsági információk továbbítását szolgáló mechanizmust biztosít abban az esetben, ha:

  • egy anyag vagy keverék megfelel azoknak a kritériumoknak, amelyek alapján a CLP-rendelettel összhangban veszélyes anyagként sorolandó be;
  • egy anyag a REACH-rendelet XIII. mellékletében meghatározott kritériumokkal összhangban perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT) vagy nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) anyag; vagy
  • egy anyagot bármely egyéb okból felvettek az 59. cikk (1) bekezdésével összhangban létrehozott, esetleges engedélyezési jelöltlistára.


Bizonyos feltételek között számos olyan keverék esetében is szükség van biztonsági adatlapra, amely nem felel meg azoknak a kritériumoknak, amelyek alapján a CLP-rendelettel összhangban egy keveréket veszélyesként kell besorolni (lásd a REACH-rendelet 31. cikkének CLP-rendelettel módosított (3) bekezdését).


Biztonsági adatlapra az árucikkek esetében nincs szükség. A biztonsági adatlap formátum ugyan számos specifikus árucikk tekintetében felhasználható a biztonsági információk szállítói láncon belüli közvetítése céljából, a legtöbb árucikk tekintetében azonban nem alkalmazható.


Abban az esetben, ha az adott anyag tekintetében kémiai biztonsági jelentést (CSR-t) kell készíteni, akkor a biztonsági adatlapon lévő információknak összhangban kell lenniük a CSR-ben, valamint a regisztrálási dokumentációban szereplő információkkal. Továbbá a REACH-rendelet 31. cikkének (7) bekezdése szerint a CSR elkészítésére kötelezett regisztrálóknak és továbbfelhasználóknak a vonatkozó expozíciós forgatókönyv(ek)et (ES-eket) a biztonsági adatlap mellékleteként kell csatolniuk. A továbbfelhasználóknak fontolóra kell venniük a szállítóktól kapott, releváns expozíciós információkat biztonsági adatlapjaik elkészítésekor. A keverékek tekintetében több lehetőség van a vonatkozó ES-ek adott mellékletbe való beillesztésére vagy a vonatkozó expozíciós információnak a biztonsági adatlap 1-16. főbb szakaszaiban való elhelyezésére.

Kapcsolódó bejegyzések

A biztonsági adatlap tartalma

A biztonsági adatlap 16 szakaszból álló dokumentum. Ezen szakaszaszok tartalmát közérthetően összefoglaljuk a nem szakemberek számára.

A biztonsági adatlap tartalma szakmai szemmel

Ha cégként vásároljuk meg a vegyi terméket, akkor kérjünk adatlapot. A cégünk szakemberei az adatlap megfelelő szakaszaiból meghatározzák majd a munkavégzés biztonságos feltételeit.

BIZTONSÁGI ADATLAPOK KÉSZÍTÉSE

Bízza profikra az adatlapok készítését és nem fáj többet a feje!
Akár 2 óra alatt is elkészülhet a biztonsági adatlap!

BARÁTAI OLVASTÁK MÁR?

CÍMÜNK
6724 SZEGED
Pulz u. 46b. 202.

ELÉRHETŐSÉGEK
Email: info@toxichem.hu
Tel.: +36 (30) 999 77 82