MUNKAHELYI EXPOZÍCIÓS HATÁRÉRTÉKEK - MAGYARORSZÁG           Biológiai expozíciós (hatás) mutatók (vizeletben)
CAS-szám: Név: ÁK-érték mg/m3 CK-érték mg/m3 MK-érték mg/m3 Jellemző tulajdonság Jellemző hivatkozás Biológiai expozíciós
(hatás) mutató
Mintavétel ideje Megengedhető határérték mg/g kreatinin -
mikromol/mmol kreatinin
  resp: respirábilis frakció;
torak torakális frakció
b: bőrön át is felszívódik. Az ÁK-értékek a veszélyes anyagoknak ezt a tulajdonságát, illetve az ebből származó expozíciót csak a levegőben megengedett koncentrációjuk mértékének megfelelően veszik figyelembe;
i: ingerlő anyag (izgatja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat);
k: rákkeltő;
m: maró hatású anyag (felmarja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat);
sz: túlérzékenységet okozó (szenzibilizáló) tulajdonságú anyag (az anyagra érzékeny egyéneken „túlérzékenységen” alapuló bőr-, légzőrendszeri, esetleg más szervet/szervrendszert károsító megbetegedést okozhat);
* „Európai indikatív” határértékek (96/94/EK, 2000/39/EK, 2006/15/EK, 2009/161/EU), amelyeknél nincs csúcskoncentráció megadva. Ezekben az esetekben
jelen melléklet 1.3. pontja szerint kell eljárni;
** 98/24/EK irányelvben közölt érték;
*** az anyagra vonatkozó korlátozásokat a veszélyes anyagok és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról szóló EüM-KöM
együttes rendelet tartalmazza;
EUO 98/24/EK irányelvben közölt érték;
EUA 2009/148/EK irányelvben közölt érték;
EU1 91/322/EGK irányelvben közölt érték;
EU2 2006/15/EK irányelvben közölt érték;
EU3 2000/39/EK irányelvben közölt érték;
EU4 2009/161/EU irányelvben közölt érték
BEM biológiai expozíciós mutató.
BHM biológiai hatásmutató
mg/m3 milligram légköbméterenként, 20 °C-on és 101,3 KPa légköri nyomáson
Megjegyzés: a nem gőz/gázállapotú veszélyes anyagok határértékei a belélegezhető frakcióra vonatkoznak (MSZ EN 481).
 
                   
  m.u. műszak után
n.k. nem kritikus
mhv. munkahét végén
köv.m.e. következő műszak előtt
k rákkeltő hatású anyag; a javasolt határérték „technikai értékként” kezelendőn.
k rákkeltő hatású anyag; javasolt határérték „technikai értékként” kezelendő
* férfiak és 45 évnél idősebb nők
** 45 évnél fiatalabb nők
  m.u. műszak után
n.k. nem kritikus
mhv. munkahét végén
* férfiak és 45 évnél idősebb nők
** 45 évnél fiatalabb nők
*** határérték túllépése esetén a vérólom koncentráció meghatározása kötelező
**** az alapaktivitás az expozíciómentes periódusban egy héten belül két alkalommal történt mérések értékeinek átlaga”
       
  I. HELYILEG IRRITÁLÓ ANYAGOK ÁK
II. FELSZÍVÓDVA HATÓ ANYAGOK Az anyag hatásának fellépése 2 órán belül
     II.1: Felezési idő <2 óra
     II.2. Felezési idő 2 órától teljes munkaidőig
III. FELSZÍVÓDVA HATÓ ANYAGOK Hatás fellépésének ideje >2 óra
       Felezési idő > Műszak idő (ERŐSEN KUMULÁLÓDÓ)
IV. NAGYON GYENGE KÁROSÍTÓ HATÁSÚ ANYAGOK
       ÁK >500 ml/m3 (a)
V. INTENZÍV SZAGÚ ANYAGOK
VI. IRREVERZIBILIS KÁROSODÁST OKOZÓ ANYAGOK
EGYÉB
CK = ÁK
CK = 4xÁK


CK = 4xÁK

CK = 4xÁK

CK = ÁK
CK = ÁK
CK = 8xÁK